فعالیت ها

در حالات اضطراری و در صورتیکه یکی از خبرنگاران یا کارمندان رسانه یی تهدید شده ویا حین اجرای وظیفه زخم بردارد، مورد حمایت و همکاری کمیته قرار میگیرد. این مساعدت شامل زمینه سازی جهت معالجه خبرنگار در داخل یا خارج از کشور نیز میگردد.
به همین ترتیب کمیته تماس های مستمر با مقامات دولتی، رسانه های ملی و بین المللی و سازمان های حمایت از جامعه مدنی برقرار نموده تا نظارت مشترک از تهدیدات و حملات بر خبرنگاران در کشور صورت گیرد.
ثبت و مستند سازی تهدیدات و خشونت علیه خبرنگاران قسمت دیگری از مسئولیت های کمیته میباشد.