ساحه کاری

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان (AJSC) یک سازمان مستقل، غیرانتفاعی ثبت شده با وزارت اطلاعات و فرهنگ است که در سال 2009 برای حمایت و دفاع از آزادی مطبوعات در افغانستان و همچنین مصونیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ایجاد شده است، از جمله تسهیل کننده محیط کار مصون برای کارمندان رسانه های افغان و خارجی در افغانستان می باشد. دفتر مرکزی AJSC در کابل واقع شده است و دارای مدیران ساحوی و نمایندگان ولایتی در هفت زون است که شامل: جنوب، جنوب-شرق، شرق، مرکز، شمال، شمال شرق و غرب است. با این ساختار AJSC قادر به ارائه خدمات مصونیتی و دفاع از آزادی مطبوعات در سراسر کشور است.