خدمات روان درمانی

مشاوره های روان درمانی برای آن عده از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای ارائه می گردد كه به دلیل ماهیت كلی كار خود یا به دلیل پوشش حوادث خشونت آمیز، دچار تروما (شوک عصبی) می شوند. جلسات در سراسر کشور برگزار می گردد. رسانه ها همچنین می توانند برنامه های آموزشی را برای کارمندان خود درخواست کنند که AJSC آن را ارائه می دهد.