حمایت حقوقی 

ما به خانواده های کارمندان رسانه ها و خبرنگاران که بخاطر کارشان با تعقیب روبرو هستند، کمکهای حقوقی ارائه می کنیم. ما همچنین دوره های آموزش قانون رسانه ای را برای آموزش خبرنگاران درمورد فضای قانونی در مقابل آزادی مطبوعات و آزادی بیان ارائه می دهیم.