حمایت اضطراری از خبرنگاران

AJSC پشتیبانی اضطراری را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ای که تحت تهدید جدی خشونت اعم از طالبان، داعش، کارمندان دولت، جنگ سالاران یا سایر بازیگران قرار می گیرند، فراهم می کند. انواع کمکهای اضطراری که این نهاد  ارائه می دهد از اقدامات فوری برای رفع تهدید، قرار دادن خبرنگاران در خانه امن یا جابجایی آنها در خارج از کشور تا زمان رفع تهدید، برخوردار است. در مواردی که یک ولایت با خطر سقوط از طرف طالبان مواجه باشد، AJSC برای ایجاد خروج مصون برای همه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها به یک مکان امن اقدام می کند.
برای پشتیبانی اضطراری با شماره تلفن تماس بگیرید:  702502087(0)+93