کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی در غزنی نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد

15 قوس 1401

کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با مسؤولان حکومتی، جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت غزنی، نشست‌ هم‌آهنگی و دادخواهی برگزار کرد.
در این نشست که به هدف ایجاد هم‌آهنگی بیشتر میان مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها راه‌اندازی شده بود، گلاب الدین امیری، نمایندۀ کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در زون مرکز، محمد اسحاق آخندزاده والی غزنی ، مولوی حمیدالله نثار  رییس اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان ریاست استخبارات، قومندانی امنیه، ریاست امر به معروف و نهی از منکر، سخنگوی مقام ولایت غزنی، آمر تلویزیون ملی غزنی ، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات وفرهنگ، مسؤول مطبوعات قومندانی امنیه، و جمعی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های محلی ولایت غزنی، شرکت کرده بودند.در این نشست، افزون بر بحث و گفتگو روی موضوعاتی همچون رسیدگی به چالش‌های فراراه کار خبرنگاری، دسترسی به اطلاعات و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، بر ایجاد کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها در سطح این ولایت، تصمیم گرفته شد.
کمیتۀ مشترک هم‌آهنگی مسؤولان حکومتی و رسانه‌ها به پیشنهاد کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان و به هدف رسیدگی بهتر به مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران و ایجاد هم‌آهنگی میان نهادهای حکومتی و رسانه‌ها، راه‌اندازی می‌شود.مسؤولان حکومت در این ولایت‌، افزون بر حمایت همه‌‌جانبه از رسانه‌ها، وعده دادند که از این پس ادارات دولتی در زمینۀ فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای خبرنگاران، هم‌کاری کنند.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگارن، پیوسته تلاش کرده است.