موقف کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران افغان در مورد مناظرۀ تلویزیونی طلوع‌نیوز

16 ثور 1402

موقف‌گیری کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در مناظره تلویزیونی که به مناسبت سوم می، روز جهانی آزادی رسانه‌ها در تلویزیون طلوع نیوز برگزار شد، متأسفانه باعث ایجاد تعبیرهای نادرست در جامعۀ رسانه‌ای گردید. کمیته ذریعه این اعلامیه میخواهد در مورد موقف وکارکرد های خود صراحت ارایه نموده تا باشد حقایق مبنی بر تلاش های خسته گی ناپذیر کمیته مبرهن گردد. هرچند کمیته مصونیت باورمند بود که این مناظره به شکل حرفه یی به مشکلات بنیادی خبرنگاران و رسانه ها میپردازد، اما بدلیل گردانندگی غیر مسلکی گرداننده، بحث روحیه تقابلی را از آن خود نموده و فرصت کافی برای بیان کارکرد های کمیته مهیا نگردید. کمیته درین زمینه نارضایتی جدی خود را ابراز مینماید.  


کمیته مصونیت همانطوریکه به همه آشکار است بیشترین فعالیت را در عرصه حفظ و ارتقای آزادی رسانه ها و مصونیت خبرنگاران در ۱۳ سال گذشته داشته است. دستاورد های کمیته علی الخصوص در یک و نیم سال گذشته متعاقب تحول سیاسی و تاسیس امارت اسلامی چشمگیر بوده و این نهاد توانسته است تا به صد ها خبرنگار و کارمند رسانه یی بوسیله تیم کاری خود در کابل و ۳۳ ولایت کشور خدمات خیلی عمده ارایه نموده و در قسمت بهبود فضای کاری خبرنگاری دست آورد های بزرگ داشته باشد.


پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، کمیته فعالیت‌های گسترده در بخش‌های مصونیت خبرنگاران، پیگیری و بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، دادخواهی، کمک‌های نقدی، جابجایی خبرنگاران تحت تهدید، کمک های نقدی صحی، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های روان درمانی برای خبرنگاران، فعالیت داشته است که مختصر از گزارش آن به شرح ذیل است:


بخش قضایا:


در یک و نیم سال گذشته، کمیته مصونیت خبرنگاران به 1845 قضیه به شرح زیر رسیدگی نموده است:



  • تحقیق، بررسی و پیگیری 1082 قضایای خشونت علیه خبرنگاران و قضایای راجع شده از طرف نهادهای بین المللی به منظور کمک‌های مالی و جابجایی

  • انتقال، جابجایی، فراهم سازی محل مصون و حمایت مالی برای 387 خبرنگار و کارکن رسانه‌یی به شمول اعضای خانواده آن‌ها؛

  • فراهم سازی کمک نقدی برای 240 کارکن رسانه‌یی در 34 ولایت کشور؛

  • فراهم سازی کمک نقدی برای 54 خبرنگار واجد شرایط در پاکستان و ایران؛

  • دریافت و ارایه کمک برای 51 خبرنگار در کشورهای پاکستان، هند و ترکیه؛

  • فراهم سازی کمک نقدی صحی و تداوی برای 31 خبرنگار زخمی به شمول خبرنگاران که اخیراً در ولایت بلخ زخمی شدند و تداوی آن‌ها هنوز هم جریان دارد؛


کمیته‌های هماهنگی ولایتی: کمیته به منظور حل مشکلات و چالش‌های خبرنگاران در ولایات، تا اکنون کمیته‌های هماهنگی ولایتی را در 26 ولایت کشور فعال نموده است. این کمیته‌ ها متشکل از مسؤولین/سخنگویان نهادهای ذیربط حکومتی و خبرنگاران می‌باشد و کار برای فعال سازی این کمیته‌ ها در ولایات باقی مانده نیز جریان دارد. ایجاد این کمیته ها توانسته است تا فضای کار رسانه یی را بضورت چشمگیر در ولایات بهبود بخشد.


برنامه‌های آموزشی: کمیته جمعا برای 943 خبرنگار در ولایات مختلف کشور برنامه‌های آموزشی مصونیتی، کمک‌های اولیه، رعایت حساسیت جندر در گزارش‌دهی و روان درمانی برگزار نموده است.


 برنامه روان-درمانی: از مجموع تعداد مندرج  برنامه‌های آموزشی، برای 306 خبرنگار در ولایات مختلف برگزار گردید.


برنامه‌های دادخواهی: در یک و نیم سال گذشته، کمیته 1090 برنامه دادخواهی را که شامل جلسات بزرگ، متوسط و کوچک با مسؤولین حکومت، مسؤولین و نمایندگان رسانه‌ها، خبرنگاران و خبرنگاران زن می‌شود، در 34 ولایت کشور به منظور حل مشکلات خبرنگاران، فعال سازی میکانیزم‌های حمایتی خبرنگاران و رسانه‌ها، تنفیذ قوانین مرتبط به حوزه رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات تدویر نموده است که در نتیجه این دادخواهی‌ها، قانون رسانه‌های همگانی نافذ اعلان شده و کمیسیون تخطی رسانه‌ها با عضویت کمیته به عنوان نهاد حامی رسانه‌ها ایجاد گردید. برعلاوه، نمایندگان کمیته حدود 150 مصاحبه با رسانه‌ها در مورد مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها نیز داشته است.


گروه‌های دادخواهی بانوان: کمیته برای فراهم سازی تسهیلات و دادخواهی به مشکلات خبرنگاران زن، 6 گروه دادخواهی را در ولایات کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، بدخشان و فاریاب ایجاد نموده است. جمعاً 35 خبرنگار زن عضویت این گروه‌ها را دارند.


 


رسیدگی و دادخواهی به مشکلات خبرنگاران افغان مقیم پاکستان: کمیته با خبرنگاران مقیم در پاکستان جلسات متعدد در مورد چالش‌ها و مشکلات آن‌ها برگزار نموده و مشکلات آن‌ها را با نهادهای ذیربط بین المللی و پاکستانی شریک ساخته است.


کمیته مصونیت خبرنگاران افغان همه ساله توسط یک نهاد مستقل تفتیش شده و گزارش آن به نهاد تمویل کننده ارسال می‌گردد. همچنان کمیته گزارشات مالیاتی خود را همواره با وزارت مالیه شریک می‌سازد.


 در اخیر، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان به عنوان یک نهاد شفاف و پاسخگوی، اعلام می‌دراد که آماده هر نوع پاسخ‌دهی به نهادهای مسؤول و رسانه‌ها در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌های خویش می‌باشد. در ضمن کمیته از رسانه های محترم خصوصاً طلوع نیوز میخواهد تا در گردانندگی بحث ها مسلکی عمل نموده و از شخصی سازی بحث های رسانه یی اجتناب ورزند. اصول مسلکی باید در هر بخش کار رسانه یی مورد احترام قرار گیرد تا اعتبار مسلک مقدس خبرنگاری خدشه دار نگردد.