کمیته با عضو ارشد کمیسیون تخطی رسانه‌ها نشست دادخواهی برگزار کرد

1.jpg

1 جوزا 1402

کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان با عبدالحق حماد، رییس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ و عضو ارشد کمیسیون تخطی رسانه‌ها، نشست دادخواهی برگزار کرد.


در این نشست، مطیع‌الله سرور، مسؤول هم‌آهنگی کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان با حکومت، افزون بر شریک ساختن چالش‌های فراراه کار رسانه‌ها و خبرنگاران، مشکلات اقتصادی، مصؤونیت و دسترسی به اطلاعات خبرنگاران، از حکومت خواست تا در زمینۀ رسیدگی به مشکلات خبرنگاران اقدام کند.


آقای حماد، افزون بر حمایت از فعالیت رسانه‌ها، خواستار پابندی رسانه‌ها ارزش‌های اسلامی و ملی شد و گفت که حکومت تلاش کرده است تا فضای مصؤون کار برای خبرنگاران و رسانه‌ها ایجاد شود.


کمیتۀ مصؤنیت خبرنگاران افغان در راستای هم‌آهنگی هرچه بهتر میان حکومت و رسانه‌ها و فراهم‌سازی فضای مصؤن برای خبرنگاران، پیوسته تلاش می‌کند.