در اروایي درملني خدمتونه

رواني مشورې هغه ژورنالیستانو او د رسنیو همکارانو ته چمتو کیږي چې د دوی د کار عمومي ماهیت یا د تاوتریخوالي پیښو پوښښ په نتیجه کې زیانمن شوي وي. غونډې په ټول هیواد کې جوړیږي چې رسنۍ کولی شي د خپلو کارکونکو لپاره د روزنې برنامو غوښتنه هم وکړي، کوم چې د AJSC لخوا وړاندي کېږي.