گزارش سالانه ۲۰۱۹

report-annual.jpg

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان
5 دلو 1398

کابل، افغانستان: از گذر انکشافات سیاسی، سال ۲۰۱۹ سال مهمی برای افغانستان تلقی میشود. درین سال، با وصف تلاشهای بی پیشینه برای استقرار صلح ، خشونت نیز در کشور افزایش یافت. رویداد های سیاسی، منجمله انتخابات ریاست جمهوری و پوشش تلاش ها و مذاکرات صلح نقطه عطف جدیدی در کار خبرنگاری بود که رسانه ها توانستند با موفقیت از عهده این مامول ها برایند .


با وصف افزایش عمومی خشونت در کشور، یافته های کمیته مصونیت خبرنگاران افغان نشان میدهد که قتل و مجروحیت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. چنانچه گزارش های بین المللی نشان میدهند، در سال ۲۰۱۹، افغانستان خطرناکترین کشور دنیا برای کار خبرنگاری محسوب نگردیده است .اما هنوز هم میزان خشونت و تهدید علیه خبرنگاران چشمگیر بوده و نیاز است تا تلاش های جدی بخاطر کاهش آن صورت گیرد.


(رکود اقتصادی، که کشور  بصورت عموم در سال ۲۰۱۹ موجود بوده است، رسانه های کشور را نیز شدیدا متاثر ساخته است چنانچه در جریان  همین سال در سرتاسر کشور به تعداد ۴۰ رسانه بنابر مشکلات عدید اقتصادی مسدود گردیده اند. در عین حال، به تعداد ۴۰۹ خبرنگار و کارمند رسانه یی د در این سال مورد تنقیض قرار گرفته اند و مجبور به ترک وظیفه گردیده اند. از جانب دیگر، منحیث نشانه از تعهد کشور در قبال ترویج آزادی بیان و آزادی رسانه ها به تعداد ۲۵ رسانه جدیدا ً تاسیس گردیده است).


این دوازدهمین گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران افغان است که به هدف ارائه آمار، ارقام، اطلاعات و تحلیل از وضعیت خبرنگاران، کارمندان رسانه و آزادی بیان به نشر میرسد، تا دست اندرکاران حوزه رسانه یی و آزادی بیان از تحولات در عرصه ازادی بیان ، کار رسانه یی وخشونت علیه خبرنگاران بتوانند آگاهی حاصل نمایند.


در این گزارش ضمن ارائه معلومات در باره موارد خشونت ها و تهدید ها در برابرخبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سال ۲۰۱۹،  نگاه  گذرای به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی و به خصوص وعده های که حکومت وحدت ملی به جامعه خبرنگاری افغانستان داده بود،  دا ریم. همچان ،پیشنهادات و خواسته های جامعه خبرنگاری کشور به حکومت تازه نیز شامل این گزارش می باشد.


کمیته مصونیت به عنوان پیشگام ترین نهاد حامی خبرنگاران، کارمندان رسانه ها و آزادی بیان نیز پیشنهادات مشخصی را به حکومت تازه دارد که در گزارش به مسایل مهمی از این قبیل اشاره شده است.


نوت: برای دریافت گزارش، اینجا کلیک نمائید.